ponedjeljak, 26. listopada 2009.

UGOVORI O GRAĐENJU I USLUGAMA SAVJETODAVNIH INŽENJERA

Read this article in English

U PRIPREMI uskoro
dr. sc. Branko Vukmir
NOVO IZDANJE RRiF-a
UGOVORI O GRAĐENJU
I USLUGAMA
SAVJETODAVNIH
INŽENJERA
Krajem prosincu ove godine iz tiska izlazi nova knjiga dr. Branka Vukmira. Ovo je do sada najtemeljitija knjiga koja
je izdana u nas o tim bitnim ugovorima. Na više od 500 stranica teksta analizirano je pravo građenja kroz sustavno
izlaganje sadržaja pojedinih pitanja koja su redovito sadržana u ugovorima o građenju i o uslugama savjetodavnih
inženjera. Pitanja su obrađena sa stajališta našeg zakonodavstva i sa stajališta svjetske prakse.
Za ugovore o građenju u našem pravu mjerodavni su Zakon o obveznim odnosima, Posebne uzance i Zakon o
prostornom uređenju i gradnji. U knjizi su sadržani komentari o tim propisima i običajima te nabrojeni neki primjera
iz prakse iz kojih se vidi kako su rješavana pojedina pitanja putem odluka sudova.
Uz svako pitanje koje obrađuju navedeni ugovori, dan je osvrt i na međunarodnu poslovnu praksu u građevinarstvu
te objašnjenje kako se razvila u okviru uvjeta ugovora Svjetske federacije građevinskih inženjera (FIDIC). Budući da su
se uvjeti FIDIC ugovora razvijali na osnovi britanskog prava građenja, a to pravo i danas ima veliki utjecaj i na uvjete
FIDI-a kao i na inozemne ugovore o građenju, u knjizi je sadržano i iscrpno tumačenje britanskog prava građenja u
svjetlu FIDIC uvjeta.
Dr. Branko Vukmir poznat je našoj stručnoj javnosti po svojim ranijim brojnim člancima iz prava građenja, a
osobito po svojim ranijim knjigama o pravu građenju: Ugovori o izvođenju investcijskih radova (međunarodni) koje
su doživjele dva izdanja (1980. i 1990.) i bile rasprodane.
Knjiga koja se sada izdaje nije treće izdanje ranijih knjiga nego je to preuređena i iz temelja izmijenjena nova knjiga.
Bogato su praktično iskustvo i teorijsko znanje autora najbolja preporuka za korisnost ove publikacije. Knjiga ima 49
poglavlja i po svojoj sustavnosti može služiti i kao priručnik za sve one inženjere, ekonomiste i pravnike koji se bave
pripremanjem ponuda, ugovaranjem i provedbom ugovora o građenju i ugovora o uslugama savjetodavnih inženjera.
NARUDŽBENICA
kojom naručujemo:
knjigu dr. sc. Branka Vukmira: UGOVORI O GRAĐENJU I USLUGAMA SAVJETODAVNIH INŽENJERA
Naziv naručitelja:
Odjel ili ime osobe na koju se šalje.
Ulica i br.: _ Pošt. broj i mjesto:
Telefon _ Fax _ e-mail:
Matični broj _ Žiro-račun broj:
Potpis odgovorne osobe:
U _ , dne _
Za naruđbu od preko 10 knjiga, odobravamo popust od 10 %
RRiF-plus d.o.o., Vlaška 68, 10000 Zagreb
Žiro-račun: 2402006-1100033007
Cijena knjige 600,00 kn Planirani opseg 650 str.
tel.: 01/ 4699-760
fax.: 01/ 4699-766,
e-mail: rrif@rrif.hr
KOD
Ugovori o projektiranju
Ugovori o građenju i isporuci opreme
Ugovori “ključ u ruke”
Projektno financiranje
Koncesije i ugovori BOT
Ugovori javno-privatnog partnerstva
FIDIC
ZAGREB, 2009.
BRANKO VUKMIR
UGOVORI O GRAÐENJU
I USLUGAMA
SAVJETODAVNIH
INŽENJERA
SKRAĆENI SADRŽAJ
Dio I
OPĆENITO O UGOVORIMA O GRAĐENJU
Poglavlje 1. Značajke ugovora o građenju
Poglavlje 2. Rizici, upravljanje i terminologija
DIO II
PROPISI I OPĆI UVJETI
Poglavlje 3. Pravni okvir
Poglavlje 4. Opći uvjeti za ugovore o građenju
DIO III
VRSTE UGOVORA O GRAĐENJU I SUDIONICI
Poglavlje 5. Ugovorni oblici
Poglavlje 6. Udruživanje izvođača
Poglavlje 7. Podugovaranje
Poglavlje 8. Ugovori s klauzulom „ključ u ruke“
DIO IV
SKLAPANJE UGOVORA
Poglavlje 9. Značajke sklapanja ugovora u građevinarstvu
Poglavlje 10. Pravni okvir za sklapanje ugovora
Poglavlje 11. Predugovorni dogovori
Poglavlje 12. Nadmetanja
DIO V
UGOVORI O PROJEKTIRANJU I USLUGAMA
SAVJETODAVNIH INŽENJERA
Poglavlje 13. Razvoj
Poglavlje 14. Pravna narav ugovora o uslugama
savjetodavnih inženjera
Poglavlje 15. Pravni okvir
Poglavlje 16. Sadržaj ugovora o uslugama savjetodavnih
inženjera
Poglavlje 17. Ugovorna dokumentacija i autorska prava
Poglavlje 18. Autorsko pravo na tehničku dokumentaciju
Poglavlje 19. Plaćanje naknade za usluge
Poglavlje 20. Prilagodba cijene
Poglavlje 21. Odgovornost savjetodavnih inženjera
Poglavlje 22. Podjela i ograničenje odgovornosti
DIO VI
UGOVORI O GRAĐENJU
Poglavlje 23, Vrste ugovora o građenju
Poglavlje 24. Predmet i opseg posla
Poglavlje 25. Početak građenja
Poglavlje 26. Ispitivanje i nadzor radova
Poglavlje 27. Rizik, posjed i vlasništvo
Poglavlje 28. Izmjena opsega radova
Poglavlje 29. Primopredaja radova
Poglavlje 30. Odgovornost izvođača za projekt
Poglavlje 31. Odgovornost izvođača za nedostatke
Poglavlje 32. Odgovornost za nedostatke postrojenja
Poglavlje 33. Razdoblje jamstva ili održavanja
Poglavlje 34. Desetgodišnja odgovornost
Poglavlje 35. Rokovi izvođenja
Poglavlje 36. Ugovorna kazna
Poglavlje 37. Viša sila i otegotne okolnosti
Poglavlje 38. Privremeni prekid radova
Poglavlje 39. Raskid ugovora
DIO VII
FINANCIJSKE ODREDBE
Poglavlje 40. Cijene
Poglavlje 41. Plaćanje
Poglavlje 42. Prilagodba i zaštita cijene
Poglavlje 43. Valutne zaštitne klauzule
Poglavlje 44. Projektno financiranje
Poglavlje 45. Posljedice novog načina financiranje koje se
odnose na ugovornu odgovornost sudionika
Poglavlje 46. Kreditiranje radova
Poglavlje 47. Ugovorna osiguranja za izvršenje obveza
Poglavlje 48. Osiguranje
DIO VIII
RJEŠAVANJE SPOROVA
Poglavlje 49. Razvoja načina rješavanja sporova
Dodatci
BILJEŠKA O AUTORU
Dr. Branko Vukmir (Zagreb), dipl. iur, Zagreb LL.M (Harvard)
SAD, doctor iuris (Zagreb),
Pravni je savjetnik u vanjskoj trgovini, specijaliziran za ugovaranje
građevinskih radova i isporuku opreme s dugogodišnjim
iskustvom pregovaranja, sklapanja ugovora i rješavanja sporova
u INGRI, Zagreb. Docent je na Visokoj upravnoj školi u Zagrebu,
redovitni profesor na Fakultetu za vanjsku trgovinu u Zagrebu,
viši pravni savjetnik u CENTRU ZA TRANSNACIONALNE KORPORACIJE
u New Yorku (1989. – 1991.), stručni savjetnik KOMISIJE
UN-a ZA TRANSNACIONALNE KORPORACIJE Ekonomskog
i socijalnog vijeća UN-a u New Yorku (1980. – 1984.); konzultant
UNIDO, Beč, UNCITRAL, Beč, UNCTC, New York, SVJETSKA
BANKA (IBRD), Washington, IFC, Washington, ITC, UNCTAD
- GATT, Ženeva, UNCTAD, Ženeva i UNDP, New York; posebni
konzultant UNCTAD/GATT za predstavljanje World Investment
Report-a u Hrvatskoj, svake godine od 1995. do 2008. Kao konzultant
raznih agencija UN, bio je savjetnik Vladama raznih država
u razvoju u vezi s pitanjima koja se odnose na strana ulaganja,
transfere tehnologije, trgovačko i obvezno pravo te je održao predavanja
u više od 60 država koja se odnose na navedena pitanja.
Predsjednik je Radne grupe EKE, Ženeva, koja je izradila publikaciju
Guide on Drawing up Contracts for Large Industrial
Works, izd. UN 1973. Konzultant je u UNCITRAL-u za izradu publikacije
Legal Guide on Drawing Up International Contracts for
the Construction of Industrial Works, izd. UN 1988. i za UNIDO
za izradu publikacije UNIDO BOT Guidelines, izd. UN 1996.
Član je Savjeta Hrvatske narodne banke (1992. – 1998. i 2000.
– 2006.), arbitar Arbitražnog suda HGK, Zagreb, ranije arbitar
arbitražnih sudišta PKJ u Beogradu te u Kairu i Kuala Lumpuru.
Arbitar je Međunarodnog centra za rješavanje investicijskih
sporova u Washingtonu (International Centre for Settlement of
Investment Disputes - ICSID) i imenovan od Vlade RH. Arbitar
je u mnogobrojnim sporovima.
Autor slijedećih knjiga:
• SVJETSKA BANKA, ZEMLJE U RAZVOJU I JUGOSLAVIJA
(1975) (zajedno s K. Sajkom).
• EXPORT AGENCY AGREEMENTS – A STUDY IN FRANCE,
F.R. GERMANY AND U.K., (zajedno sa B. Bhattacharyya), izd.
Indian Institute of Foreign Trade, New Delhi 1980.
• EXPORT AGENCY AGREEMENTS, A STUDY IN
SELECTED GULF COUNTRIES AND U.R.E. (zajedno s B.
Bhattacharyya i M.-L. Varma), izd. Indian Institute of Foreign
Trade, New Delhi 1983.
• UGOVORI O IZVOĐENJU INVESTICIJSKIH RADOVA
(MEĐUNARODNI) knjiga I. i knjiga II, 1. izdanje (1980.) i 2.
izdanje (1990).
• UGOVORI O ZAJEDNIČKIM ULAGANJIMA (1994).
• Glavni urednik i autor nekoliko dijelova knjige LEGAL
FRAMEWORK FOR DOING BUSINESS IN CROATIA, izd.
Hrvatska agencija za promicanje stranih ulaganja (1997.,
1998., 1999.) i izd. Hrvatskog fonda za privatizaciju , 2001.).
Koautori: J. Barbić, Z. Parać, K. Sajko, S. Petrović, T. Matić.
• KONCESIJE I UGOVARANJE BOT PROJEKATA (zajedno s
V. Skendrovićem) (1999).
• STRATEGIJA I TAKTIKA PREGOVARANJA (2001).
• PRAVO MEĐUNARODNIH PLAĆANJA - INSTRUMENTI
OSIGURANJA PLAĆANJA (2007).
• Autor je brojnih knjiga i više od 200 stručnih i
znanstvenih radova joje je objavio u raznim časopisima u
Hrvatskoj i inozemstvu..
Predaje Pravo građenja na poslijediplomskom studiju na
Građevinskom fakultetu u Zagrebu. Posljednjih deset godina
predaje predmete Pravo međunarodnih plaćanja – Instrumenti
osiguranja plaćanja i Plaćanja u trgovačkim ugovorima, na
poslijediplomskom studiju Prava društava i trgovačkog prava
na Pravnom fakultetu u Zagrebu.
Predsjednik je Udruženja za Ujedinjene narode RH (1992. –
1998.) i predsjednik je Harvard Club Hrvatske (2000. – 2004.).

Nema komentara:

Objavi komentar